Ny skolelov i Sverige

I Sverige er ny "skolelov" ute på høring.  Hjemmeundervisning er allerede vanskelig i Sverige - med den nye loven blir det i praksis umulig.  I motsetning til de aller fleste vestlige land, har Sverige "skoleplikt" og ikke "læreplikt."

I Norge, som også i Sveriges andre naboland Danmark og Finland, fokuseres det på at barn har rett og plikt til grunnopplæring - ikke at denne opplæringen nødvendigvis må skje i en institusjon som heter skole.  Dermed åpner man, innenfor rammene av loven, for at foreldre selv kan velge hva som er best for sine barn.  Svenske foreldre har begrensninger i denne muligheten, og dersom lovforslaget går gjennom, får de det ennå vanskeligere i fremtiden. 

Skulle det være slik at foreldrene ønsker å skjerme barnet mot utstrakt mobbing, eller at de mener at barnet lærer best ved å følge andre pedagogiske retninger enn de som praktiseres ved den lokale skolen, så får de ikke lov til å ta barnet ut av skolen og stå for opplæringen selv.  I stedet må foreldrene se på at barnet kanskje ikke lærer, ikke trives, og rett og slett ikke har det så bra som det ellers kunne hatt det.  La oss si at du som forelder vet at du kan og vil gi barnet ditt det barnet ditt trenger - men noen som ikke engang har møtt ditt barn har bestemt at det har best av å gå på skolen....

Heller ikke religiøse grunner godtas.  Ønsker du å videreformidle din tro og dine verdier til ditt barn, vil du måtte gjøre dette på andre måter enn å undervise dem selv.  Dette harmonerer ikke særlig bra med Europarådets konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter:

Funksjoner staten påtar seg i utdanning og undervisning, skal den utøve med respekt for foreldrenes rett til å sikre slik utdanning og undervisning i samsvar med deres egen religiøse og filosofiske overbevisning.

Heller ikke FN konvensjonen av 16.des 1966 om sivile og politiske rettigheter blir vektlagt i det svenske lovforslaget:

Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres, og i tilfelle vergers, frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning.

Svenske hjemmeundervisere er naturlig nok fortvilet over situasjonen.  De forsøker nå å mobilisere krefter til å analysere lovforslaget og til å komme med en høringsuttalelse til de svenske myndigheter gjennom sin egen organisasjon ROHUS (Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige).  ROHUS skriver om lovforslaget i sin blogg.

Svenske myndigheter er kanskje bekymret for at hjemmeunderviste barn ikke skal lære nok, at hjemmeunderviste barn skal "falle utenfor" samfunnet...  Eller kanskje eksisterer det en bekymring for at de ikke skal klare å fange opp signaler på omsorgssvikt? Alt dette er typiske argumenter som blir brukt mot hjemmeundervisning.  Men hvorfor hoppe bukk over internasjonale konvensjoner og menneskeretter - samt hundrevis av blomstrende hjemmeunderviste barn, når alt dette kan sikres med en fornuftig tilsynsordning av hjemmeundervisere?  Den norske tilsynsordningen, der kommunen samarbeider med familiene,  sikrer sosialdemokratiet det behovet og den plikten samfunnet har for at alle barn skal ha det bra, for at alle skal ha samme muligheter, og samtidig for at foreldre skal ha valgfrihet og for at barn skal få individuell oppfølgning og tilpasset opplæring.

Dersom du har gode innspill til den svenske debatten, engasjer deg gjerne i svenske medier eller ta kontakt med ROHUS.